EST ENG     

BIO-EN-AREA – Improve regional policies for bioenergy and territorial development

BIOENAREA eesmärgiks on läbi erinevate Euroopa piirkondade kogemuste ja teadmiste siirde suurendada partnerite võimekust ning täiustada regionaalseid ehk piirkondlikke ja kohalikke poliitikaid, et edendada bioenergia laialdasemat teadlikku kasutamist. Tegevustesse kaasatakse kohalikke omavalitusi, spetsialiste, valdkonna arenguid mõjutavaid organisatsioone, huvitatuid isikuid ja arvamusliidreid. Lisaks viiakse info ja uus teadmine kohalikule tasandile, omavalituste ja ettevõtjateni ning tõhustatakse koostööd erinevate projektipiirkondade kogukondade, asutuste ja organisatsioonide vahel.

Projekti BIOENAREA raames toimus 15.-16. juunil Pühajärvel metsa ja pauitkütuste teemaline seminar ja õppevisiidid.

Seminari ettekanded(inglise keeles, pdf):

Technologies to convert wood to energy. Ülo Kask, Tallinn University of Technology
Ash recovering ( Sweeden case). Hans Gullikson, Energy Agency for Southeast Sweeden (Rootsi)
Forest management and using for energy in Estonia. Ulvar Kaubi State Forest Management Centre, Timber Marketing Department
Renewable Energy Sources and energy managemant in local/regional level. Marek Muiste, TREA, University of Life Sciences

Forest in Trentino. Giovanni Giovannini (Itaalia)
Forest Biomass for Energy Demand in Castilla y León Region. Rafael Ayuste, EREN (Hispaania)
Forestry in Ireland and the South-East Region. Sheevaun Thompson, SERA (Iirimaa)
Biomass in Tartu region. Martin Kikas, TREA

Seminari käigus toimusid ka ettevõtete külastused eesmärgiga näidata puitkütuste kasutamist ja jagada eestimaist kogemust ning osakusteavet parojekti partneritele.
Külastati:

UPM Kymmene vineerivabrikut Otepääl
AS Võru Soojuse Võrusoo katlamaja Võrus
AS Barrus saematerjali ja liimpuidutehast Võru vallas
OÜ Vipson Projekt tootmisüksust Vastseliinas.

Projekti BIOENAREA raames viiakse ellu alam- ehk miniprojektid.
Tartu Regiooni Energiaagentuuri koordineerimisel alustavad tegevustega kuus rahvusvahelist miniprojekti, mis keskenduvad biomassi kui taastuvkütuse kasutuselevõtu edendamisele. Tegu on INTRREG IVC suurprojekti BIOENAREA (biomassienergia ja territoriaalse planeerimise piirkondlike strateegiate täiendamine) alamprojektidega. Projektide kogumahuks on ligi 230 tuhat eurot. Projektides osalevad partnerid peamiselt Lõuna-Eestist: Eesti Maaülikool, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, SA Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ Piiriäärne Energiaarendus.

Miniprojektide infovoldik

Miniprojekti infoleht

Miniprojektide infopäeva infoleht

Kuue alustava projekti tegevuste ring on lai, alates kogemuste vahetusest kuni bioenergia planeerija käsiraamatu ja energiaobjektide tasuvusanalüüside koostamiseni. Igas projektis osalevad partnerid 3 – 6 riigist.
„The bioenergy system planners handbook“ (BISYPLAN). Selle alamprojekti tegevuseks on koostöös kuue riigi partneritega koostada bioenergia kasutamise ja planeerimise käsiraamat. Käsiraamat on mõeldud kõigile neile, kel vaja planeerida või juhtida energiamajandust (või -objekti). Eestist osaleb selles projektis Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituut.
Projekti „Biogas and Network“ (BaN) tegevuseks on moodustada biogaasiga tegelevate organisatsioonide võrgustik. Võrgustiku eesmärgiks on teabe- ja tehnoloogiasiire, biogaasi kasutamise strateegia koostamine ja biogaasi laialdasema kasutamise edendamine. Eestist osalevad selles projektis Tartu linn ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituut.
Projekt „Evaluation of biomass resources for municipalities“ (EBIMUN) keskendub biomassi kasutamisele kütteks. Projekti eesmärk on aidata omavalitsustel mõtestada ja soovi korral koostada energiamajanduse kavad, koostada energiabilansid ning pakkuda uusi lahendusi energiamajanduse arendamiseks. Eestist osaleb selles projektis MTÜ Piiriäärne Energiaarendus.

Projekt „Regional BioEnergy Bussiness Developement“ (RBBD) suunab eesmärgi ressursside optimaalsemale kasutamisele ja kompetentsi tõusule sihtrühmades, milleks on biokütuste tootjad, energiasüsteemide paigaldajad, kaugküttesüsteemide operaatorid ja omanikud ning lõpptarbijad. Projekt keskendub energiaefektiivsusele, seda nii tootjate kui ka lõpptarbijate seadmetes. Lõuna-Eestist osaleb selles projektis MTÜ Piiriäärne Energiaarendus.

Projektis „Developement of local policies among local governments that encourage the use of biomass„ (POLY-BIOMASS) osaleb Eestist SA Põlvamaa Arenduskeskus. Projekti eesmärk on kompetentsi tõstmine piirkonna energeetika strateegilisel planeerimisel ja võrgustiku loomine sooviga edendada biomassi laialdasemat kasutamist.
Energiataimede integreeritud kasutamisele suunatud projektis „Potential of integral use of the energetic crops analysis and its importance within biomass action plans„ (BIOREF) osaleb Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Projekti käigus uuritakse energiataimede laialdasemat kasutamist tööstuses ja jääkide kasutamist energiatootmisel. Tulemuseks on rohttaimede laialdasema kasutamise soodustamine tööstusliku ja energiamajandusliku toormena.
Käivitunud projektide kohta saab teavet osalejatelt ja Tartu Regiooni Energiaagentuurist.