EST ENG     

MESHARTILITY projekti eesmärgiks on edendada mitmesuguste töövahendite ning -lahenduste kasutamist andmete vahendamisel energiaettevõtete ning kohalike omavalitsuste (KOV) vahel. Energeetikat puudutavate andmete kättesaadavus ning kasutatavus on tähtis seetõttu, et Euroopa Liidu energeetika-alased tulevikusuundumused keskenduvad madala süsinikuheitmega majandus- ja elukeskkonna loomisele. Juba praegu võimaldab COheitkoguste inverteerimine omavalitsuse territooriumil avada võimalusi erinevate rahastusallikate kasutamiseks. CO2 heitkoguste inverteerimiseks on tähtis, et andmed oleksid täpsed ning kergesti kättesaadavad, võimaldamaks olukorra kiiret ümberhindamist.

 

Projekti tulemusena loodavad tugistruktuurid toetavad regioone, Säästva Energiamajanduse Arengukavade (SEAP) koostamisel, mille jaoks on CO2 heitkoguste lähteinventuur üks tähtsamaid komponente. Projektis toimuvate tegevuste kohta saab täpsemat infot veebilehelt http://www.meshartility.eu/et/

 

Projekti käigus uuritakse järgmiseid energeetika-valdkonna andmete kogumisel tekkivaid küsimusi:

 • andmete omandivorm
 • infole ligipääsu võimalikkus
 • kvaliteet
 • andmekogumisintervallid
 • alt-üles ning ülalt-alla info kogumise metoodika kasutamise võimalikkuse hindamine

Linnapeade Pakt on üle-euroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtlikult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid energiaallikaid. Paktile allakirjutanute siht on saavutada ja ületada 2020. aastaks Euroopa Liidu eesmärk vähendada CO2 heitkoguseid 20%.

Et muuta võetud kohustused konkreetseteks meetmeteks ja projektideks, asuvad paktile allakirjutanud kaardistama heitkoguste põhitasemeid ja esitavad aasta jooksul pärast paktile allakirjutamist Säästva Energiamajanduse Tegevuskava, milles kirjeldatakse nende kavandatud põhimeetmeid.

Täpsem info on leitav Linnapeade Pakti ametlikult kodulehelt: http://www.linnapeadepakt.eu

Võimaldamaks edukat SEAP-i või energiamajanduse arengukava koostamist on ülimalt tähtis, et koostajatel oleks ligipääs energia tootmise ning tarbimise andmetele kohaliku omavalitsuse territooriumil. Seeläbi on omavalitsusel võimalik identifitseerida kõige suurema süsinikuheitmega valdkonnad (mis tavaliselt tähendab ka suurimate kulutustega valdkonda) ning teha kindlaks, millistes sektorites ja kuidas on võimalik olukorda parandada. Omavalitsuse poolt rakendatavad efektiivse energiaplaneerimise tulemusena tuvastatud tegevused aitavad kaasa terve kogukonna arengule.

Ligipääs usaldusväärsetele andmetele on ülimalt tähtis nii planeeringute koostamisel kui ka tegevuste tulemuste jälgimisel. Need andmed kogutakse tavaliselt energiateenuseid pakkuvate ettevõtete (elektri-, gaasi-, ning kaugkütteettevõtted) poolt. Kuid nende ettevõtete käest andmete saamine võib osutuda suhteliselt aega- ning vaevanõudvaks tegevuseks, kas siis isikuandmete kaitsmise või konkurentsieelise kaotamise kartuse jms tõttu.

Siiski, andmeid, mida on vaja CO2 heitkoguste lähteinventuuri ning SEAP-de koostamiseks, ei kasutata eelmainitud otstarvetel. Kohalikele omavalitsustele on neid andmeid vaja energeetika-alaste planeeringute koostamisel ning vastavate otsuste vastuvõtmisel. Seega piisab ka summeeritud andmetes asukoha või majandussektori kohta. Seetõttu ongi vaja välja arendada tugistruktuurid ning lahendused, võimaldamaks paremat andmevahetust omavalitsuste ning energiaettevõtete vahel. Üksteise tegevustest paremat teadlikkuse omamine võimaldab kasu saada mõlemal osapoolel.

 

IEE-poolse kaasrahastusega MESHARTILITY projektis keskendutakse järgmistele tegevustele:

 • erinevate võimaluste uurimine, parendamaks omavalitsuste ning energiaettevõtete vahelist koostööd ning võimaldamaks seeläbi efektiivsemat energiaplaneerimist;
 • kohalike omavalitsuste ning energiaettevõtete vahelise koostöövõrgustiku loomine;
 • säästva energiamajanduse arengukava koostamine, tegevuste rakendamise ning tulemuste jälgimine 72-s eri omavalitsuses, mis paiknevad 12-s EL-i liikmesriigis;
 • tulemuste ning tuvastatud heade näidete laialdane levitamine.
 • Andmete jagamist puudutava seadusandluse analüüs ning ülevaade nii 12 projektis osalevas riigi kui ka Euroopa Liidu tasandi kohta.
 • Osalevates regioonides andmete jagamise tavade küsitluse läbi viimine ning selle tulemuste analüüs.
 • Energeetika-alaste andmete kasutamise juhend- ja abimaterjalide koostamine omavalitsuste jaoks.
 • 72-le omavalitsusele koostatakse CO2 heitkoguste analüüsid ning SEAP-d.
 • Rakendatakse vähemalt 144 tegevust, mis SEAP-des kirjeldatakse.
 • Investeeringukavade koostamine kõigis projektipiirkondades.
 • Projektitulemuste ning kogemuste jagamine toetab ning motiveerib teisi regioone.

Oodatavad tulemused:

Kes sellest projektist kasu saavad?

MESHARTILITY projekt hõlmab omavalitsusi, energiaettevõtteid ning energeetika-alaseid nõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid 12-st riigist (Bulgaasia, Horvaatia, Küpros, Eesti, Saksamaa, Itaalia, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania). Kõik omavalitsused ja ettevõtted saavad panustada ning kasu saada järgmistest tegevustest:

 • parema teadlikkuse saamine kohalikust ning EL-i seaduslikust ja vabatahtlikust raamistikust, jagades oma teadmisi või püstitades küsimusi:
  • 2-s Euroopa Liidu tasandi ümarlauas,
  • regionaalsetes ümarlaudades;
 • energiaandmete kättesaadavust puuduvas küsitluses osalemine;
 • andmete jagamise ning omavalitsuste ja energiaettevõtete vahlise koostöö alaste heade näidete jagamine.

 

Projektipartnerid:

Save Energy Agency of Región de Murcia, Hispaania (juhtpartner)

Black Sea Energy Research Centre (BSERC), Bulgaaria

Regional Development Agency Dubrovnik Nerteva county, Horvaatia

Society for sustainable development design,Horvaatia

Cyprus Energy Agency, Küpros

STRATAGEM Ltd, Küpros

Tartu Regional Energy Agency, Eesti

ICLEI European Secretariat GmbH, Saksamaa

ENEL distribution, Itaalia

Italian Authentic Villages Association, Itaalia

Sogesca s.r.l., Itaalia

Ekodoma, Läti

Local council’s association (LCA), Malta

Association of Municipalities Polish Network “Energie Cités” (PNEC), Poola

Energy Agency of Bucarest, Rumeenia

Energy Agency of Savinjska, Sloveenia

Energiaextremadura, Hispaania