EST ENG     

REgional Policies Towards GREEN Buildings

 

Viimase kahe aastaga on ´rohemajanduse´ mõiste jõudnud rahvusvahelise ja Euroopa poliitlise diskursuse peavoolu (OECD, ÜRO, EL). Üleminekul rohemajandusele on võimalus olla uueks kasvumootoriks, aidata kaasa majanduse jätkusuutlikule arengule, luua töökohti, sotsiaalset võrdsust ja vähendada vaesust. Rohemajandusele ülemineku toetamiseks on vaja uusi, võimalusi pakkuvaid tingimusi. Seepärast on hädavajalik luua uusi ja asjakohaseid strateegilisi vahendeid rohelis kasvu edendamiseks, millest mõned võtmealad on olulise tähtsusega, nimelt ehitussektor.

Ehitussektor on maailmas üks peamiseid kasvuhoonegaaside (KHG) emiteerijaid. Enamgi veel, hoonetes peitub suurim energia säästmise potentsiaal tingituna tõsiasjast, et peaaegu 40% kogu toodetud energiast tarbitakse hoonetes.

Selles raamistikus on oluline esile tõsta avalik sektori tegevust ja juhtivat rolli võttes arvesse, et avalikud hooned moodustavad umbes 12% kogu EL hoonete kasulikust pindalast. „Green Economy Report“ (2011) märgib, et avaliku sektori halduses olevad hooned (koolid, haiglad, sotsiaalmajad jne.) on ideaalsed rohelise ehitamise strateegiate rakendamise alustamiseks, kaasa arvatud rohelised avalikud hanked.

Selles raamistikus on käesoleva projekti eesmärgiks aidata regioonidel parendada, arendada ja rakendada energiatõhususe edendamisele suunatud ehitusstrateegiaid ja taastuvate energiate kasutamist kui vahendit roheliste piirkondade arengusse panustamisel.

Projekti eesmärgid:

Aidata kaasa roheliste piirkondade edendamisele suunatud regionaalsete arengukavade parendamisele rohemajanduse paradigmas keskendudes eriti ehitussektori rohendamisele energiatõhususe edendamise ja taastuvate energiate kasutamise kaudu.

Edendada olemasolevate avaliku sektori hoonete renoveerimisele suunatud kogemuste vahetamist eesmärgiga identifitseerida ja tutvustada häid kogemusi, meetodeid ja protsesse uute rohelise ehituse strateegiavahendite arendamisel ja juurutamisel.

Julgustada uuenduslikke rohelise ehitamise strateegiaid, täpsemalt rohelisi avalikke hankeid, toetades regioone nii avalike kui ka erasektori hoonete renoveerimisel ja rekonstrueerimisel. Valitsusasustused annavad seejuures eeskuju tutvustades energiatõhususe meetmeid avalikult hallatavates hoonetes.

Projekti tulemused:

Enesehinnangu raport: Iga partnerregioon koostab enesehinnangu raporti, mis keskendub energiatõhususele ja taastuvale energiale hoonetes.

Heade näidete juhend: Iga partnerregioon leiab rea energiatõhususega ja rohelise ehitusega seotud häid näiteid, mida jagada ja esitleda teistele regioonidele.

Regionaalne/kohalik juurutusplaan: Iga partnerregioon koostab regionaalse juurutamise plaani, mis on seotud koostöös omandatud teadmistega juurutamisega kohalikku/regionaalsesse strateegiasse. Need plaanide peavad olema heaks kiidetud kohalike haldusasutuste poolt.

Strateegia soovitused: Koostatakse strateega soovituste dokument, mis keskendub ehitussektori rohetamisele läbi energiatõhususe ja taastuva energia edendamise.

Rohelise ehituse strateegia mõõdikute süsteem: Arendatakse välja rohelise ehituse määdikute süsteem, et aidata regioonidel seirata ja rakendada Regionalses juurutusplaanis ette pandud strateegiaid ja tegevusi.

Rohelise ehituse hanke innovatiivse starteegia vahendid: Töötatakse välja rohelise ehituse hanke innovatiivse starteegia vahendid, et ajendada kohalikke/regionaalseid haldusorganeid toimima juhtiva eeskujuna energiatõhusate meetmete rakendamisel avalikes hoonetes.

Projekti kestvus: Jaan. 2012 – Dets. 2014

Projektiga tegelevad TREAs Kalle Virkus, Martin Kikas, Asso Nettan