Sel korral keskendume Pamplona linnavolikogu projektidele ja eesmärkidele. Küsime kolm lihtsat, kuid huvitavat küsimust energiapöörde ja jätkusuutlikkuse kohta.

Mida tähendab energiapööre Teie linnale? Milline on olukord praegu ja mis on tuleviku eesmärgid?

Energiapööre on linnade puhul võtmeelement kliimamuutustega võitlemiseks ning on kooskõlas ka kohustustega, mis tulevad Linnapeade paktiga. Samuti on see võimalus luua parem, modernsem, innovatiivsem ja vastupidavam linn, mis on võimeline kohanema uute kliimatingimustega, toetades jätkusuutlikku majandustegevust ning luues tervislikku eluviisi toetava linna, et kodanikel oleks parem elukvaliteet.

Hiljuti kinnitati Pamploma Energiapöörde strateegia 2030 (Papmlona’s Energy Transition Strategy 2030), millega seati ambitsioonikad eesmärgid: vähendada emissioone võrreldes 2005. aastaga 60% võrra.

 

Mis on Teie eesmärgid seoses POTEnT projektiga? Kas olete juba leidnud projekte, mille kohta soovite rohkem teada saada ning ka enda piirkonnas rakendada?

Eesmärgid seoses POTEnT-iga on samad, mis on Pamplona linnal:

  • Suurendada taastuvenergia osakaalu;
  • Energiajuhtimine, võttes arvesse uut Euroopa Talvepaketti;
  • Tuua esile ja tõsta teadlikkust energeetikaalaste teemade kohta, luues paremad võimalused energiaalasele infole ligi pääsemiseks ning korraldades baasteadmiste kursuseid.

Võttes arvesse ülal toodud eesmärke, on peamised eesmärgid seoses POTEnT-i regionaalse tegevusplaaniga:

  • Energiakogukonnad ja enda toodetud energia tarbimine
  • Arukas Energia Haldamine
  • Üks asutus, kust inimesed saavad kõik neile vajaliku energeetikaalase info

Oleme juba täheldanud mitmeid teiste POTEnT-i partnerite projekte, peamiselt ALOEN-i, Parma ja Ettlingen-i, mis on meile inspiratsiooniks ja millele pöörame rahvusvahelisel õppeprotsessil tähelepanu.

 

Pamplona linn osaleb mitmetes Euroopa projektides, sh aruka linna projekt STARDUST: kas projektil on sarnasusi POTEnT-i projektiga ning kuidas need projektid aitavad Pamplona linna ambitsioonikas enegiapöördes? 

Pamplona linnavolikogu osaleb mitmes Euroopa projektis, mis sarnanevad POTEnT-iga, kuna koostöö partneritega ja nendelt õppimine on suurem väärtus kui projekti finantsiline pool.

H2020 SCC1 STARDUST projekti puhul on meil mitu uudse lähenemisega pilootprojekti ja energiasüsteemi, nt arukas andmeplatvorm, mis vajavad tõestamist, et nad on usaldusväärsed ja kulutõhusad. Praegu katsetame innovaatilisi lahendusi, et neid linnas ka laialdasemalt kasutada.  

Lisaks osaleb Pamplona linn 100 Aruka Linna Väljakutses (100 Smart Cities Challenge), kus keskendudes kohalikule ökosüsteemile arendame uusi lahendusi energeetika ja transpordi valdkonnas. Samuti on selles projektis toeks linnade võrgustik, kellelt on palju õppida.

Lõpetuseks on algamas H2020 Green Deal projekt, mille raames arendame Positiivse energiabilansiga piirkonda. Projekt võimaldab astuda järgmise sammu energiakogukondade ja aruka energiatootmise ja tarbimise valdkonnas.