PRESSITEADE

16.−18. jaanuaril 2018 toimub Tartu Regiooni Energiaagentuuri eestvedamisel rahvusvaheline seminar, mis võtab vaatluse alla munitsipaal- ja sotsiaalelamumajanduse korraldamise ning eelkõige elamute energiatõhusa renoveerimise rahastamise meil ja mujal.

Kolmepäevase kohtumise esimese päeva täidab kogemuste vahetamise seminar, kus põhiettekande teeb Kredexi esindaja. Teiste Euroopa riikide osalejatele tutvustatakse, kuidas käib elamufondi energiatõhus renoveerimine Eestis ning kuidas korraldatakse selle rahastamist. Kohtumise teisel ja kolmandal päeval tutvutakse erinevate energiatõhusaks renoveeritud või energiatõhusana ehitatud hoonetega Tartus ja Tallinnas (korterelamud Tartus ning Õpetajate Kodu ja TTÜ ühiselamu Tallinnas).

Neeme Kärbo, TREA projektijuht, kohtumise korraldaja: „Elamufondi energiatõhus renoveerimine on aktuaalne kogu Euroopas ja selle rahastamine on riigiti erinevalt korraldatud, samas kui probleemid on igal pool üsna sarnased: kahaneva elanikkonnaga piirkondades, kus kinnisvaraturg normaalselt ei toimi, tekitab elamute renoveerimiseks vahendite leidmine igal juhul probleeme. Sel nädalal ongi meil suurepärane võimalus arutleda sel teemal üleeuroopalises seltskonnas ning samas tutvustada meie väga hästi toimivat ning rahvusvahelist tunnustust pälvinud Kredexi toetussüsteemi.“

Seminar saab teoks tänu kahele Euroopa Liidu Interreg Europe programmi rahvusvahelisele suurprojektile – „Social Green“ ja „Finerpol“, millest esimeses TREA partnerina osaleb. Mõlemad projektid on suunatud elamumajanduse tõhusamale korraldamisele. „Finerpoli“ eesmärk on üha enamate elamute energiatõhus renoveerimine, parendades ligipääsu rahastusvõimalustele ja võimaldades esmaseid investeeringuid.

„Social Green“ on projekt, mille keskmes on riigi ning kohalike omavalitsuste roll elamufondi kestvuse ja energiatõhususe tagamisel. Kokku osaleb projektis üheksa partnerit kuuest Euroopa riigist (Portugal, Rumeenia, Horvaatia, Rootsi, Hispaania, Eesti), Eesti esindajaks on TREA. Planeeritud tegevuste ellu viimiseks on Eestis projekti kaasatud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Kredex. TREA juhtimisel koostatakse omavalitsuste tarbeks säästva elamumajanduse arendamist toetavate meetmete programm, projekti teises etapis hakatakse kavandatud meetmeid rakendama ja tulemusi seirama. Neile piirkondadele, kus olemasolevad toetusmeetmed efektiivselt ei toimi, püütakse välja töötada uusi alternatiivseid rahastusmudeleid. Kahaneva elanikkonnaga paikades kohendatakse elukeskkonna planeeringuid selliselt, et elamupiirkonnad oleks kompaktsemad, võimaldades suuremat energiasäästu. Väga oluliseks peetakse omavalitsuste piisavaid teadmisi elamumajandusest ja elamute tõhusast renoveerimisest, seepärast korraldatakse neile hulk temaatilisi koolitusi ja ümarlaudu.

Projekti „Social Green“ koduleht (ingliskeelne): https://www.interregeurope.eu/socialgreen/.

Seminari jooksev info TREA Facebooki lehel https://www.facebook.com/TartuRegiooniEnergiaagentuur/