Euroopa Komisjon avalikustas kolmapäeval 14.07. uue ettepaneku rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks, mille ingliskeelseks nimetuseks on Fit for 55. Ambitsioonika tegevusplaani peamine eesmärk on majanduse kliimamõjude vähendamine kiiremal sammul, kui seda seni on plaanitud, saavutades iga-aastase kasvuhoonegaaside heite 55% (1990) suurust vähenemise aastaks 2030. Ette pandud tegevused puudutavad peamiselt emissioonikaubandust ja selle erisusi, mis on seni kehtinud transpordisektorile ja hoonetele, samuti soovitab komisjon karmistada puidu kasutamist energiakandjana. Kokkuvõtlikult on tegemist suurel määral ootuspäraste soovitustega, mis rohelise kokkuleppe elluviimiseks on vaieldamatult vajalikud. Kuigi tegemist on alles soovitustega, maksab kohalikel omavalitsustel nende edasist käekäiku teraselt jälgida, et tuleviku puudutavad otsused ei satuks vastuollu tulevikus kehtivate nõuetega. 

Elamuvaldkonna ettepanekud puudutavad energiateenuste emissioonikaubandust ja taastuvate energiakandjate kasutamist hoonete energiavarustuses. Ilmselt hakkame nägema fossiilkütustel (õli, gaas) energiateenuste hinna kasvu, kuna need sektorid ei ole tulevikus enam emissioonikaubandusest vabastatud ja peavad hakkama ostma emissioonikvooti oma teenuste osutamiseks. Samuti puitu kasutavad teenusepakkujad peaksid arvestama sertifikaadinõuete karmistumisega puidu varumisel – võib arvata, et tulevikus kasutatakse kütteks vaid väheväärtuslikku puitu ja puidujäätmeid. Omavalistused, kus energiateenused juba kasutavad peamiselt taastuvaid energiaallikaid ja varutud puit on juba sertifitseeritud, võivad ka uute soovitustega rahul olla, kuna nad on õigel teel. Küll aga tuleb neil ja ka kõigil teistel suuremat tähelepanu pöörata hoonete renoveerimisele, kuna üheks eesmärgiks on suurendada taastuvkütuste osa hoonetes tarbitud energiast 40%ni ja täisrenoveeritud hoonete puhul on seda eesmärki kahtlemata kergem saavutada. Üheks täiendavaks võimaluseks on seejuures taastuvkütuseid kasutavate energiakogukondade moodustamine, mis aitaks luua taastuvate energiaallikate kohaliku tootmisbaasi ning annaks kogukondadele õiglaseks üleminekuks vajaliku täiendava tulubaasi. 

Kui seni on Euroopa energiapööre transpordisektorist suure kaarega mööda läinud, siis värsked soovitused soovivad selle erisuse kaotada. Selle järgi kaovad heitmekvoodi vabastused transpordis ning logistika- ja liikuvusteenused peavad hakkama ostma CO2 kvooti sarnaselt energiateenustega. Muudatus puudutab nii kütuste müüjaid, logistikafirmasid, reisijatevedu jne. Omavalitsused, mille liikuvusteenused on juba emissioonivabad, võivad olla tehtud tööga rahul, teistel tuleb ilmselt arvestada fossiilsete transporditeenuste kasvavate hindadega. Loodetavasti aitab see muudatus kujundada ka trendi eratranspordis, kus Eesti on endiselt Euroopa tagareas uute transpordikütuste kasutamises. Omavalitsustel maksab ka meeles pidada, et autotransport on kokkuvõttes kõige kallim viis inimeste ja kaupade liigutamiseks kohast teise, sõltumata kütuse liigist või masina margist. 

 

Tartu Regiooni Energiaagentuur toetab energiapööret Lõuna-Eesti omavalitsustes Interreg Euroopa projekti POTEnT raames. 

   

 

Euroopa roheline kokkulepe: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et 

Fit for 55 pressiteade: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55 

 

 

 

 

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!