„Elamumajanduses on mitmeid aktuaalseid probleeme, näiteks eluruumide avalikes huvides omandamine, mis on tähelepanu all just nendes piirkondades, kus on tekkinud probleemid tühjade kasutusest väljalangenud eluruumidega. Tegeleda tuleb ka elamispindade ligipääsetavuse parandamisega ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse regionaalse jaotuse küsimustega,“ tutuvustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Regina Michaelis arutlusel olnud teemasid.

Eile toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembrist ning 2018. aasta märtsis ja juunis toimunud kohtumistele, kus vaagiti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad.

„Otsime lahendusi, mis tuginevad juba olemasolevale heale praktikale ning uuringutele, aitavad planeerida ja muuta elukeskkonna erinevates Eestimaa paikades atraktiivsemaks ja jätkusuutlikmaks. Kuna kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad, annab sellises formaadis ümarlaudade korraldamine elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks,“ selgitas Michaelis.

„Kõik need teemad on seotud elukvaliteediga. Ja vaatamata sellele, et 98% eluruumidest on eraomandis, on avalikul sektoril elukvaliteedi kujundamisel väga oluline roll kui reguleerival ja suunaval osapoolel. Siinjuures on oluline, et kohalik omavalitsus tegeleks aktiivselt elamuvaldkonna korraldamisega. Riiklik poliitika peaks omakorda looma eeldused elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks eraomanike ja kohaliku omavalitsuse tasandil,“ tõdes Michaelis.

Arutelust võtsid osa 11 kohaliku omavalitsuse esindajad, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitud kuues elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös SA KredExi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti “Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.