CAMS

Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects

Kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise sünergiad energiatõhususe projektides

CAMSi platvormi tegevused: Energiatõhususe tõstmisel tuleks ühtlasi maandada kliimariske ja vähendada haavatavusest kliimamuutustest. Hoonete renoveerimisel saab nende kliimakindlust erakordsete ilmastikunähtuste vastu tõsta päikesearhitektuuriliste lahendustega ning süsinikuneutraalsete, eelkõige puit-ehitusmaterjalide ja murukatuste abil; mis ühtlasi tekitab vähem kasvuhoonegaaside heidet või suurendab nende sidumist. Samuti teenib nii leevendamise kui kohanemise ühiskasu hajutatud energiatootmine taastuvatest allikatest.

CAMS-i platvormi eesmärk on koondada ja levitada viimaste aastate energiatõhususprojektide teadmust, kogemust ja õppetundest, lisandades sinna kliimamuutustega kohanemise tingimusi ja tegevusi. CAMS platvorm koostab energiaauditite andmebaasi kohanemismooduliga täiendatud metoodika alusel, hindab ja ühtlustab hoonete energiatõhususe kriteeriume, uuendab hoonete renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi ning teeb ettepanekuid kliimamuutuste leevendamise ja kliiamuutustega kohanemise ühiskasu saavutamiseks.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Interregi Läänemere piirkonna programm.

Projekti eelarve: 1 046 503 € (sh ERDFi toetus 745 435,09 €, ENI / Vene toetus 98 761,50 €)
TREA eelarve: 180 600 €

Projekti kestus: 2019−2022

Projekti eesmärk: Energiaauditite metoodika täiendamine kohanemisvajadustes, hoonete renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi koostamine ning poliitikatoe pakkumine kliimamuutustega leevendamise ja kohanemise koostoime saavutamiseks

Projekti koduleht: http://trea.ee/cams/

Platvormiprojekt uuendab energiaauditeerimist, lisandades sinna kliimamuutustega kohanemise mõõtme. Samas peetakse silmas protsessi üldist kvaliteeti, kulutõhusust ja kiirust. Projekt võrdleb ja ühtlustab Läänemere riikide erinevaid meetodeid ja energiatõhususe norme kiiresti arenevas valdkonnas. Läänemereriikide energiaauditite andmekogu, mis sisaldab võrdluse ja visualiseerimise vahendeid ning hõlmab lisaks leevendamisele ka kohanemiseesmärke, võimaldab ekspertidel ja ametnikel parandada riikide vahelist teadmus- ja tehnosiiret. See võimaldab ka täiendada korterelamute renoveerimise kvalifikatsiooniprogrammi, mis aitab levitada erialateadmisi ja edendab kutseala rahvusvahelises koostöös.  Valdkonna strateegiliseks arendamiseks pakub CAMS platvorm hiljuti lõppenud energiatõhususe projektide alusel välja juhiseid ja poliitikameetmeid kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise ühisosaks energiatõhususe tegevustes.

Platvormiprojekti kaasatakse ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste ametnikke, energiaaudiitoreid ja -eksperte, tarbijarühmade esindajad ja ühendused, ehitus- ja energiasektori ettevõtjaid, elamumajanduse ja ärisektori esindajaid.

Platvorm tutvustab mitmete Läänemere piirkonna ja üle-euroopaliste energiatõhususe projektide parimaid praktikaid ja uuenduslikke metoodikaid. CAMS platvorm koondab teadmisi ja kogemusi järgmistest projektidest:

Läänemere Interregi programmi projektid:

 • Effect4Buildings projekti eesmärk on tugevdada Läänemere piirkonnas olemasolevates avalikes hoonetes rakendatud energiatõhususe meetmeid, kasutades selleks välja töötatud tööriist-tabeleid. Tööriistatabelid sisaldavad erinevaid rahastamismeetodeid, mis kaalutlevad riske investeeringutes ja optimeerivad energiatõhususe lahendusi (moderniseerimine, ümberehitamine ja põhjalik renoveerimine) avalikes hoonetes.
 • LowTemp projekt „Madalatemperatuuriline kaugküte Läänemere piirkonnas“  muudab kaugkütte-soojavarustuse senisest jätkusuutlikumaks ning edendab nn neljanda põlvkonna kaugküttesüsteemide rakendamist. Selliseid süsteeme iseloomustab madalamatel temperatuuridel soojuse ülekandmine piisavalt isoleeritud torude kaudu, mille mõõtmed on senistest väiksemad. Samal ajal on võrkudes võimalik kasutada erinevaid soojavarustuse võimalusi, nt tööstustegevuste jääksoojust või taastuvenergiat, nt maasoojust või päikeseenergiat.
 • Area 21 edendatakse terviklikke energiatõhusaid linnaasumeid, kaasates linlasi ja teisi sidusrühmi strateegilisse planeerimisse ja uudsete energialahenduste kasutamisse. Eesmärgiks on laiendada kaasaegsete energiasäästu lahenduste (ühis)kasutamist ning vähendada COheidet.
 • CO2Community populariseerib ja julgustab kogukondi looma taastuvenergial põhinevaid energiaühistuid (energia koostootmine, -kasutamine ja -rahastamine), hangib kogemusi Läänemere piirkonna riikide energiaühistutelt ning loob tervikliku juhenddokumendi riiklikele ja piirkondlikele institutsioonidele, et tuua kogukonnaenergeetika teema jõulisemalt Läänemere piirkonna sotsiaalpoliitilistesse aruteludesse.
 • ActNow projekt toetab Läänemere piirkonna omavalitsusi, et saavutada reaalne märkimisväärne CO2 vähendamine. Projekt suunab  omavalitsusi energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise teadmisele ja oskustele, samuti seirab innovaatiliselt energiatarbimist.
 • SUMBA projekti eesmärgiks on toetada säästvamate liikuvusmustrite juurutamist, tõsta transpordi planeerijate pädevust, kaasajastada Läänemere äärsete partnerlinnade transpordi-poliitika dokumente, parandada linnade ja lähialade koostööd integreeritud transpordilahenduste kavandamisel ja juurutamisel.
 • BEA-APP projekt käsitleb Läänemere piirkonna riikide väljakutseid ja probleeme, mis on seotud ruumilise planeerimise ja taastuvenergia tootmise laiendamisega ning uue põlvkonna energiasüsteemide väljaarendamisega planeeringulistes piirangutes ja välistustes.
 • RDI2CluB projekti eesmärgiks on luua Läänemere regioonis võimekus riikide ja regioonide vaheliseks koostööks, innovatsiooniks ning targaks spetsialiseerumiseks. Projekti tuumaks on riikidevaheline õppimisprotsess, mille raames luuakse regionaalsed biomajanduse profiilid ja ühised tegevussuunad piirkondliku koostöö edendamiseks ning veebipõhine biomajanduse/ettevõtluse ja innovatsiooni platvorm Läänemere piirkonnale.

Horisondi 2020 programmi projektid:

 • HERON projekti eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu poliitikakujundajatele arendamaks ja jälgimaks energiatõhususe poliitikat ehitus-ja transpordisektoris, läbi tulevikku suunatud sotsiaal-majanduslike uuringute seitsmes EL riigis ja ühes kandidaatriigis.
 • SIM4NEXUS projekti eesmärk on tegeleda teadmiste ja tehnoloogia lünkadega ning hõlbustada seeläbi „Nexuse“ (vee-, energia-, maa-, toidu- ja kliimapoliitika) poliitikate kujundamist. Projekti raames töötatakse välja Serious Game pilvepõhine integreeritud tööriist hindamaks ja testimaks poliitilisi otsuseid. 
 • ENLARGE projekti eesmärk on luua ja levitada jagatud, struktureeritud ja konstruktiivseid teadmisi osalusjuhtimise kohta intensiivse dialoogi ja suhtluse kaudu poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna osaliste ja praktikute vahel. Tähelepanu on suunatud säästvale energiale ja üldiselt kõigile lahendustele, mille eesmärk on tõhus ja efektiivne avalik sektor ja toetused. 
 • PANEL 2050 projekti eesmärk on luua kestvad ja kopeeritavad säästva energia võrgustikud kohalikul (omavalitsuse, kogukonna) tasemel. Asjakohased sidusrühmad teevad omavahel koostööd, et luua kohaliku energia visioonid, strateegiad ja tegevuskavad üleminekuks madala süsinikujäljega kogukondadele aastaks 2050.

EuropeAid programmi projekt:

 • ACREE projekti eesmärk on luua õppe- ja erialaoskuste programm vanade korterelamute renoveerimiseks ning nende energiatõhususe tõstmiseks. Projekti raames demonstreeritakse häid näiteid energiatõhususprojektidest ja antakse poliitika- ja erialasoovitusi. Samuti jagatakse infot otse elanikele, kuidas nad saavad ise kõige paremini energiat säästa.

Projekti tulemused:

 • Läänemere piirkonna energiaauditite ülevaade
 • Hoonete renoveerimise ja teenindussektori energiaauditite andmebaas
 • Juhised energiaauditeerimise edendamiseks leevendamise-kohanemise ühisosas
 • Korterelamute energiatõhusa renoveerimise kvalifikatsiooniprogramm
 • Aruanne kliimamuutustega kohanemise meetmetest Läänemere piirkonna energiatõhususe projektides
 • Juhised energiatõhususe projektide kliimakindluse saavutamiseks
 • Ettepanekud kliimamuutustega kohanemise osas ESIFi 2021-2027 kavandamisel

Projekti koduleht: http://trea.ee/cams/

Projekti koordinaator: Antti Roose (antti.roose@trea.ee, +372 5332 8233)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.