SaveSmart

Improvement of housing energy performance level of public buildings through introducing innovative technologies and solutions in Estonia and Pskov region

Projekti tegevused: Projekti raames renoveeritakse Rõuge kultuurikeskuse küttesüsteem, Obinitsa külakeskuse hoonele paigaldatakse päikesepaneelide poolt toodetud energia salvestussüsteem. Pihkva oblastis Porhovi linnas renoveeritakse lasteaed ja Ostrovis gümnaasiumihoone küttesüsteem, lisaks vahetatakse seal välja aknad. Võru linnavalitsus koostab koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspertidega multifunktsionaalse avaliku hoone energiatõhusaks renoveerimiseks tehnilise dokumentatsiooni. Samuti korraldatakse õppereise, töötubasid, seminare ja koolitusprogramme, mille jooksul tutvustatakse kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste spetsialistidele erinevaid võimalusi, kuidas avalike hoonete renoveerimisel saavutada uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutamise tulemusena oluline energiasääst. Samuti koostatakse standardsed energiasäästu alased soovitused eri tüüpi avalike hoonete (sh. tehnosüsteemide) renoveerimiseks. 

Projekti rahastab Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programm.

Projekti eelarve: 589 510,00 € (sh Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus 498 766,00 €)
TREA eelarve: 138 580,00 €

Projekti kestus: 01.06.2019−31.05.2022

Projekti eesmärk: Parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.

Projekti tulemused:

Projekti lõpuks on suurenenud avaliku sektori asutuste, spetsialistide ja avalikkuse teadlikkus kõige innovatiivsematest energiasäästuvõimalustest ja energiatõhusatest hoonetest. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suutlikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist ja haldamist. Lisaks on koostatud standardsed energiasäästu soovitused erinevat tüüpi avalike hoonete jaoks ja energiatõhusalt renoveeritud kaks avalikku hoonet Eestis ja kaks Pihkva oblastis.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht: www.estoniarussia.eu (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 52 45225), Neeme Kärbo (neeme.karbo@trea.ee,+372 50 78835)

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu Regiooni Energiaagentuur ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.