EST ENG     

SECURECHAIN

Säästvad biokütuse tooteahelad

 

secure_chain_logo              

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 646457).

 

Projekti eelarve: 1 810 000 €

Projekti kestus: 2015−2018

Projekti tegevused: SECURECHAIN’i projekti viib ellu rahvusvaheline projektimeeskond, kellel on väljapaistev kompetents biomassi, biokütuste, efektiivse tootmise, tooteahela juhtimise, klastrite, säästlikkuse, sertifitseerimise ja roheliste investeeringute vallas. Projekti tegevused hõlmavad kokku kuut Euroopa piirkonda Saksamaal, Madalmaades, Rootsis, Hispaanias, Kreekas ja Eestis.

Projekti partnerid: IIWH Internationales Institut für Wald und Holz NRW e.V. (Saksamaa)
BTG Biomass Technology Group BV (Holland)
UPC Polytechnical University of Catalonia (Hispaania)
ESS Energikontor Sydost (Rootsi)
BOKU Universität für Bodenkultur, Institut für Abfallwirtschaft (Austria)
CLUBE Cluster of Bioenergy & Environment of Western Macedonia (Kreeka)
TREA Tartu Regional Energy Agency (Eesti)
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH (Saksamaa)
CBI Climate Bonds Initiative (Suurbritannia)
CERTH Centre for Research and Technology Hellas, Chemical Process and Energy Resources Institute (Kreeka)
CTFC Forest Technology Centre of Catalonia (Hispaania)

Projekti koduleht: http://www.securechain.eu/ 

Projekti kontaktisikud TREAs: Neeme Kärbo (neeme.karbo@trea.ee , +372 507 8835), Martin Kikas (martin.kikas@trea.ee, +372 524 5225)

 

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.

 

 


Innovatsioonivautšeri konkursi kutse (NB! Lõppenud!)

SECURECHAIN on Euroopa Komisjoni poolt 1,81 miljoni euroga rahastatud taastuvkütuste projekt. Selle peamine eesmärk on tähtsustada säästlike biokütuste tooteahelaid maapiirkonnas, mis jälgivad keskkonnanõudeid ning on majanduslikult kättesaadavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Puit on endiselt Euroopa kasvava biokütuste turu peamine ressurss. Kohalikele biokütusprojektidele on stabiilse ressursivoo tagamine üks suuremaid väljakutseid, kuna see suurendab maakasutuse konkurentsi ning kasvatab sektori keskkonnamõju. Säästliku ressursikasutuse korral võib aga biokütuste sektor anda oma panuse kliimamuutuste vältimisele.

SECURECHAIN kutsub Lõuna-Eesti biokütuste turul tegutsevaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtted üles kandideerima innovatsioonivautšeritele, mis aitavad kaasa säästva tahke biokütuse kasutuselevõtule ja/või sellest energia tootmisele.

Innovatsioonivautšerid peaksid ettevõtteid ärgitama avastama uusi äriideid, mis aitavad kaasa säästva biokütuste süsteemide turu arengule piirkonnas. Parimad projektitaotlused saavad auhinnaks kõikehõlmava SECURECHAIN Innovatsiooni Mentorluse Paketi, mis tähendab konsortsiumi täiemahulist pühendunud toetust 30-kuulise perioodi jooksul ja mis sisaldab järgmist:
– Innovatsioonivautšer
– Tehniline hindamine
– Kohandatud koolitus ja juhendamine
– Elutsüklianalüüs
– Finatsmentorlus
– Säästvust tõendav sertifikaat

Hinnangu taotlustele annab rahvusvaheline komisjon. Konkursil osalemiseks saate võtta ühendust regionaalse esindusega. Palun jälgige hoolega kõiki kutset puudutavaid nõudeid reeglite, protseduuride, valiku ja taotluse vormi kohta!

Lae alla SECURECHAIN innovatsiooniosaku kutse ja taotlusvorm

Taotluste esitamise lõpptähtaeg oli 15. september 2015.

Eestis on kolm innovatsiooniosaku kaudu arendatavat objekti:

Taarapõllu talu Võrumaal tegeleb puuviljade, marjade ja köögiviljade mahetootmise ning töötlemisega.

Taarapõllu Talu mikrokoostootmisjaama arendamine − tasuvusarvutuse koostamine mikrokoostootmisjaamale, mis kasutab kütusena biomassi (puiduhaket); nõustamine finantseerimisallikate valimisel.
Talus vahetatakse vedelkütuse katel välja biomassil töötava puugaasi tehnoloogiaga koostootmisjaama vastu (seadme võimsus: 45 kW elektrienergiat ja 120 kW soojust). Kogu toodetav soojus kasutatakse täies mahus ära oma talus, tulevikus nähakse vajadust veel ühe samalaadse koostootmisseadme järele.

Ilmasaare küla Harjumaal on oma eesmärgiks seadnud, et järgmise 10−12 aasta jooksul arendatakse välja isemajandav sõltumatu energiasüsteemiga küla.

Ilmasaare küla biomassil mikrokoostootmisjaam − ökokogukond soovib arendada keskset energiatootmisüksust, mis on suunatud esmajärjekorras oma küla energiaga varustamisele, muuhulgas puitbiomassi muundamisele energiaks (soojuseks ja elektriks) puugaasigeneraatoril põhineva soojuse ja elektri koostootmisseadme vahendusel. I etapis paigaldatav seade on elektrilise võimsusega 45 kW ja soojusliku võimsusega 110 kW. Elektri tootmiseks kavandatakse lisaks päikesepaneelide (PV-paneelid) paigaldamist.

Starfeld OÜ on 1999. aastal asutatud Eesti erakapitalil põhinev ettevõte Tartumaal. Selle põhitegevusala on uue põllumajandustehnika ja bioenergial töötavate küttelahenduste müük ning hooldus.

Starfeld OÜ koostootmisjaama arendamine − tahkel biokütusel töötava Ala-Talkkari uue ja innovaatilise mikrokoostootmisjaama (kuni 11 kW elektrienergiat) Dynamo (ORC tehnoloogial põhinev) kasutuselevõtu analüüs Eesti tingimustes, teadlikkust tõstvate seminaride läbi viimine ning tootega tutvumine tehases ja/või arenduskeskuses tootest huvitatud klientidega. Eesmärk on analüüsida mikro koostootmisjaama võimalusi ja kasumlikkust lokaalseks energia tootmiseks tahke bioenergia baasil, vähendades seeläbi fossiilsete kütuste kasutamist ja energia ning kütuse transporti pikkade vahemaade tagant.